U bent hier: Parochie > Archief
Archief
Bruiloft in Kana, een viering van de Kinderkerk
Bruiloft in Kana, een viering van de Kinderkerk

Zondag 20 januari om 10.00 uur is er in de Antoniuskerk te Oldenzaal weer een viering van de Kinderkerk. deze keer gaat het over het bijbelverhaal van de Bruiloft in

Kana. Het zal je maar gebeuren dat halverwege je feest het drinken ineens op is! Gelukkig weet Jezus een oplossing en wordt het toch nog een groot feest.

De Kinderkerk is voor kinderen vanaf 3 jaar t/m 8 jaar, uit heel onze parochie. Ouders en grootouders zijn van harte welkom om mee te vieren. Het zou fijn zijn als jujllie wat mee willen nemen voor de mensen van de Voedselbank, die zelf niet genoeg geld hebben om voor alle dagen in de week eten te kopen. Alvast hartelijk dank!

Geplaatst op 2019-01-16 in de categorie: Parochie
Oecumenische vieringen in Hofkerk en Plechelmusbasiliek
Oecumenische vieringen in Hofkerk en Plechelmusbasiliek

Het afgelopen jaar was er iedere vierde zaterdag van de maand een themaviering In een ander Licht in de basiliek. Steeds stond een lied van Stef Bos centraal. Met ingang

van januari dit jaar worden er onder deze zelfde noemer oecumensiche gebedsviering georganiseerd, door onze Plechelmusparochie en de Hofkerk. De ene maand in de Hofkerk, de andere maand in de Plechelmusbasiliek. Op zaterdag 26 januari is de eerste viering in de Hofkerk...

 

In een ander licht: viering voor zinzoekers

Stel, je gelooft niet meer in een God en hoort niet bij een kerk. En toch voel je de behoefte om te ‘vieren’, stil te zijn, na te denken over het leven of een goed gesprek te voeren. Op zaterdag 26 januari, ’s avonds van 19.00 uur tot 19.45 uur (drie kwartier dus) doet de Hofkerk de deuren open voor die zinzoekers. Iedereen is van harte welkom maar de viering is vooral bedoeld voor een ieder die zich niet meer thuis voelt in een reguliere kerk. Misschien uit teleurstelling of omdat je juist meer ruimte en uitdaging nodig hebt in je spirituele leven. Wees welkom. De viering duurt drie kwartier en is voorbereid door een groep die geen vaste banden heeft met kerk of geloof. Het is een korte viering met bijzondere teksten en liederen en veel stilte voor bezinning. Voor wie wil is er na afloop ruimte voor een persoonlijk gesprek. Deuren gaan open om 18.45 (pianomuziek live), welkom.  

 

 

In een ander licht (1)

Geplaatst op 2019-01-16 in de categorie: Geloofsgemeenschappen Oldenzaal (Oldenzaal)
Nieuwjaarstoespraak Tom Kok, vicevoorzitter parochiebestuur
Nieuwjaarstoespraak Tom Kok, vicevoorzitter parochiebestuur

Beste medeparochianen,

traditioneel bestaan nieuw­jaarstoespraken uit een te­rugblik en een vooruitblik. Over die tweedeling is in de loop van de jaren over nage­dacht. Dus ik volg de­ze traditie maar. Daarom punten

uit het afgelopen jaar en voor het nieuwe jaar, niet in volgorde maar door elkaar. 

Ondanks onze slechte financiële positie hebben we vooralsnog onze pastoraal team op sterkte kunnen houden en is er alles op gericht om dit ook voor het jaar 2019 te behouden. Wel moeten we ons realiseren dat het team onder druk staat als gevolg van de mindere inzet van pastor Zeinstra, die kampt met gezondheidsproblemen. Er zijn maatregelen getroffen om pastor Zeinstra's inzet te behouden. Bestuur en pastoraal team gaan met elkaar in gesprek om te bezien hoe het team zo optimaal mogelijk zowel in de dorpen als de stad ingezet kan worden. Dit om het pastoraat zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. 

 

Een bijzonder woord van dank wil ik richten tot pastoor Reerink. Hij was het afgelopen 10 jaar als pastoor in onze grote parochie. Hij is met een zeer moeilijke opdracht naar Oldenzaal gekomen. Ondanks alle stormen van kritiek, veelal ongenuanceerd, staat hij nog steeds als een rots in de branding en is bereid ons nog een aantal jaren voor te gaan en de Plechelmusparochie in een rustiger vaarwater te brengen. Wij zijn hem daarvoor zeer dankbaar. Als hij nu zou vertrekken of met emeritaat zou gaan is het niet zeker of een priester van die statuur voor de grote Plechelmusparochie beschikbaar is. 

We kunnen ook nog steeds een beroep doen op een aantal emeriti voor de ondersteuning van de locaties. Vanaf deze plaats wil ik hen bedanken voor een niet-aflatende inzet. Ook het komende jaar zullen we een beroep op emeriti blijven doen om de lokale gemeenschappen te onder­steunen.

 

Die dankbaarheid geldt ook voor de vele vrijwilligers en bestuurders. Een groot deel van onze vrijwilligers is al jaren actief en wil dat nog lang blijven doen. Dank daarvoor. Gelukkig hebben ook nieuwe mensen kunnen aantrekken. Ik noem hier met name Willy Wesselink als algemeen bestuurslid. Fijn dat je ons bestuur­ bent komen versterken.

We doen een dringend beroep op eenieder om het bestuur verder te versterken. Een aantal bestuursleden (Tiny Willemsen en Hennie Goorhuis) hebben aangegeven het komende jaar te willen gaan stoppen. Er zijn nog steeds nog een aantal vacatures waaronder het secretarisschap. Naast het penningmeesterschap heeft Hennie Goorhuis deze taak tijdelijk op zich genomen. Hennie, bedankt voor je geweldige inzet de afgelopen jaren, waarin je zelfs taken van de vicevoorzitter op je nam, omdat ik elders in het land werkzaam was. 

Laat niet het spreekwoord gelden: de beste stuurlui aan wal. Het zou geweldig zijn dat uit ieder geloofsgemeenschap minimaal een iemand zitting gaat en wil nemen in het parochiebestuur. Ik nodig u van harte uit je aan te melden. Met gezamenlijke inspanning vanuit alle geloofsgemeenschappen kunnen we de problemen beter aan.

 

We hebben een actieve loca­tie-overstijgende Caritasgroep, met een veelheid van activiteiten, zowel bij individuele hulpverle­ning als voor gezamenlijke acties. Laten we als parochie ook in 2019 de mogelijkheid bieden collectes te houden voor dit doel. De Caritas werkt in een breder verband samen met de andere kerken en gemeentelijke en andere maatschappelijke instellingen. Dank dat dit bestuur zich hiervoor wil inzetten. 

 

Door gezamenlijke inspanning met locatiebeheer van de geloofsgemeenschap Bergehuizen Oldenzaal is het gelukt om constructieve afspraken te maken tot het moment dat de Mariakerk een andere bestemming gaat krijgen en onttrokken zal worden aan de eredienst. De uitkomsten van een gehouden vitaliseringsonderzoek geloofsgemeenschap Berghuizen hebben de basis gevormd. Dank aan het adres van de initiatiefnemers vanuit Berghuizen, het pastorale team en het bestuur.

Ook in de vier kerkdorpen hebben vitaliseringsonderzoeken onder leiding van Henk Brussel en Maroesjka Sleegers plaats gevonden. Nu moeten de uitkomsten worden vertaald in een concreet plan. Dit laatste is uiteraard de meest moeilijke stap. Dank voor al die inspanningen en de bereidheid een spiegel voor te houden waar de geloofsgemeenschappen in de dorpen staan en zich naar gaan ontwikkelen. Voor de dorpen is het kerkgebouw op de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor de geloofsgemeenschap, maar tevens ook een markant herkenningspunt in het dorp. Het wegvallen van dit herkenningspunt betekent de doodsteek voor een dorp. Daarom moeten dorp en parochiebestuur samen op zoek gaan naar mogelijkheden het kerkgebouw voor het dorp te behouden. Daarbij is het soms nodig om buiten gebaande paden te treden. We moeten out-of the box durven denken. In de loop van het eerste halfjaar 2019 moet er meer duidelijkheid komen welke richting we opgaan in de dorpen met als inzet het behoud van het kerkgebouw.

 

Het afgelopen jaar hebben wij vanuit het bestuur verschillende groepen, verbonden met de geloofsgemeenschap van de H. Drie-eenheidkerk, uitgenodigd om op zoek te gaan naar zaken die ons gezamenlijk binden. Helaas moet ik vaststellen dat het voor deze groepen niet mogelijk bleek om over hun schaduw heen te stappen. Ik betreur uiteraard ten zeerste dat men deze handreiking niet heeft willen en kunnen aanvaarden. Wij hebben zelfs gevraagd om in het bestuur zitting te nemen en niet enkel van de zijkant te roepen hoe het moet.

 

In het kader van de Visie 2024 om tot een eucharistisch centrum in Oldenzaal de komen en het daarbij over moeten gaan tot het sluiten van een tweetal kerken in Oldenzaal, heeft het bestuur de procedure om tot sluiting van de Drie-eenheidkerk op moeten starten. Daarvoor heeft een gesprek met het bisdom plaats gevonden en is goedkeuring ontvangen om de procedure om tot onttrekking van de kerk aan de eredienst te komen op te starten. Half november heeft de informatieavond plaats gevonden. De deelname was zeer beperkt. Inmiddels is een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend. In de loop van januari/februari 2019 wordt de hoorzitting gehouden voor de indieners van het bezwaarschrift. Daarna zal de aanvraag bij het bisdom worden ingediend. De bisschop neemt pas een decreet zodra het gebouw definitief van eigenaar kan wisselen. 

 

Financieel gezien staan we er minder rooskleuring voor. De dorpen kunnen zich tot dit moment nog financieel redelijk bedruipen, maar ook daar zal met gezwinde spoed naar alternatieven moeten worden gekeken. Voor geloofsgemeenschappen Oldenzaal als totaal is de financiële positie als slechts te kwalificeren. Daarom is begonnen met een sanering van de financiën. Om weer in de zwarte cijfers te komen zal kostenreductie en inkomstenvermeerdering moeten plaats vinden. Kostenreducties worden gezocht in het afstoten van gebouwen, verlaging van energielasten en besparing op koor en directie-inzet. Natuurlijk leidt dit tot onrust. De eerste gesprekken zijn gevoerd met de koordirecties en op korte termijn volgt een gezamenlijk gesprek met directie en koren. 

 

Tot slot:

Ik blijf hoopvol en houd vertrouwen in onze gemeenschap. Vaak wordt gesproken over snel­le achteruitgang van het aantal gelovigen. Dat is een te pessimistische beschrijving. Een andere meta­foor zou kunnen zijn: ‘Er is een generatie tussenuit’. Het opti­mistische daarvan is dat het niet alleen gaat om krimp. Na die ‘verdwenen’ generatie komt er weer een nieuwe generatie; kleiner in omvang; andere behoeftes. Jongeren, die de strijd in de kerk niet hebben meegemaakt, onbevangen te­gen ons aankijken; nieuwsgierig zijn en belang­stelling hebben voor het spirituele. We zien dat in kloosters, bij de volwassenendoop en we zien het in onze gemeenschap. Graag doe ik een be­roep op die volgende generatie om met ons mee te gaan. Met dat optimistische beeld en die op­roep wens ik u allen een zalig nieuwjaar.

 

Tom Kok, vicevoorzitter parochiebestuur H. Plechelmus Oldenzaal e.o.

Geplaatst op 2019-01-07 in de categorie: Parochie
Dank je wel!
Dank je wel!

Zondag vieren we Driekoningen en daarna zijn in de meeste huizen en kerken de kerstboom en de stalletjes weer verdwenen. Tijd dus om al onze vrijwilligers die zich in de

Advents- en Kersttijd ingezet hebben om er een bijzondere tijd van te maken te bedanken. Dank aan alle koren, organisten, muzikanten, dirigenten, voor de mooie kerstconcerten en de prachtige ingestudeerde missen en gezangen. Dank aan de bloemversierders, die de Adventskrans eenvoudig sierden en met Kerstmis een weelderige bloemenzee toverden. Dank aan kosters en kerststalopzetters, voor de vele uren die jullie bezig waren in onze kerken om te zorgen dat de kerststal en alles daaromheen er weer netjes bij stond. Dank aan de poetsploegen, die niet alleen vóór Kerstmis, maar juist ook ná Kerstmis hun beste beentje voor moeten zetten om te zorgen dat de kerken er weer picobello uitzien. Dank aan de secretariaatsmedewerk(st)ers, die zorgden dat er op tijd boekjes waren, dat de misintenties genoteerd werden etc. Dank aan werkgroepen Gezinsviering, Kinderkerk of leden van koren die een eigen liturgie maakten. Door velen werden jullie vieirngen bijzonder gewaardeerd. Dank aan lectoren en voorgangers die geïnspireerd voorgingen en zo mensen een echt kerstgevoel gaven. Dank aan de collectanten die niet alleen zorg droegen voor de collecte voor de eigen geloofsgemeenschap, maar ook voor die van de Caritas, waardoor deze voor de noodlijdende mens in onze parochie iets kan betekenen. Dank voor locatieraden en pastoraatsgroepen die zorgden voor koffie met wat lekkers na verschillende bijzondere vieringen. Dank dus aan alle vrijwilligers die zich op de een of andere manier hebben ingezet om van Kerstmis een waar feest te maken. Moge het nieuwe jaar voor u en allen die u dierbaar zijn veel geluk, bemoediging en aandacht brengen.

Bedankt, namens het parochiebestuur en pastoresteam

Geplaatst op 2019-01-04 in de categorie: Parochie