Nieuws

Persbericht Inschrijving Drieëenheidkerk
Persbericht Inschrijving Drieëenheidkerk

De Drieëenheidskerk aan de Kruisstraat 11 Oldenzaal is momenteel niet meer in gebruik als kerk. De kerk zal worden onttrokken aan de eredienst. Het parochiebestuur heeft besloten het kerkgebouw te

verkopen door middel van een inschrijving. De verkoop van de Drieëenheidskerk is in handen gegeven van Schlichter Makelaars.

Het streven van het Parochiebestuur is dat de karakteristieke kerk behouden blijft voor de stad Oldenzaal. De huidige bestemming van de kerk is 'maatschappelijke doeleinden'. Kandidaat-kopers kunnen na bezichtiging een plan indienen hoe ze het kerkgebouw kunnen behouden en op welke manier ze invulling willen gaan geven aan het gebruik hiervan. Nadat er geconstateerd is dat de inschrijving voldoet aan van te voren gestelde eisen kunnen kandidaat-kopers hun plan aan de toetsingscommissie voorleggen. De toetsingscommissie zal een voordracht doen aan het Parochiebestuur. 

Het Parochiebestuur is erg benieuwd naar de creatieve invulling van de geïnteresseerden van de Drieëenheidskerk.

Geïnteresseerden kunnen informatie opvragen bij Schlichter Makelaars, Kerkstraat 9, tel: 0541-515151, www.schlichter.nl 

drieëenheidkerk

Geplaatst op 2019-02-13 in de categorie: Drieeenheid (Oldenzaal)
Kinderkerk 17 februari
Kinderkerk 17 februari

Op zondag 17 febrauari a.s. is er weer een viering voor de allerjongsten van 3 tot 8 jaar. Wees welkom om 10.00 uur in de Antoniuskerk te Oldenzaal. Wil je

weten waar het over gaat? Klik dan op de link!

Poster februari 2019

Geplaatst op 2019-02-12 in de categorie: Parochie
Nieuwsflits januari 2019
Nieuwsflits januari 2019

Nieuwjaarstoespraak 

Op zondag 6 januari j.l. hield de heer Tom Kok, vicevoorzitter van het bestuur van de Plechelmusparochie een toespraak. Een samenvatting daarvan treft u hier aan. Voor de gehele toespraak

verwijzen wij u naar onze website www.plechelmusparochie.nl

 

Beste medeparochianen,

traditioneel bestaan nieuwjaarstoespraken uit een terugblik en een vooruitblik. Zo ook deze.

Ondanks onze slechte financiële positie hebben we onze pastoraal team op sterkte kunnen houden en is er alles op gericht om dit ook voor het jaar 2019 te behouden. 

Bestuur en pastoraal team gaan met elkaar in gesprek om te bezien hoe het team zo optimaal mogelijk zowel in de dorpen als de stad ingezet kan worden. Dit om het pastoraat zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. 

Een woord van dank voor de vele vrijwilligers. Een groot deel van onze vrijwilligers is al jaren actief en wil dat nog lang blijven doen. Gelukkig hebben ook nieuwe mensen kunnen aantrekken. Niet alleen in allerlei werkgroepen, maar ook binnen het bestuur. 

We doen echter nogmaals een dringend beroep op eenieder om het bestuur te versterken. Het zou geweldig zijn dat uit ieder geloofsgemeenschap minimaal een iemand zitting gaat en wil nemen in het parochiebestuur. Ik nodig u van harte uit je aan te melden. Met gezamenlijke inspanning vanuit alle geloofsgemeenschappen kunnen we de problemen beter aan.

Door gezamenlijke inspanning met locatiebeheer van de geloofs-gemeenschap Berghuizen Oldenzaal is het gelukt om constructieve afspraken te maken tot het moment dat de Mariakerk een andere bestemming gaat krijgen en onttrokken zal worden aan de eredienst. 

In de vier kerkdorpen hebben vitaliseringsonderzoeken plaats gevonden. Nu moeten de uitkomsten worden vertaald in een concreet plan. Dit laatste is uiteraard de meest moeilijke stap. Voor de dorpen is het kerkgebouw op de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor de geloofsgemeenschap, maar tevens ook een markant herkenningspunt in het dorp. Daarom moeten dorp en parochiebestuur samen op zoek gaan naar mogelijkheden het kerkgebouw voor het dorp te behouden. Daarbij is het soms nodig om buiten gebaande paden te treden. We moeten out-of the box durven denken.

Het afgelopen jaar hebben wij vanuit het bestuur verschillende groepen, verbonden met de geloofsgemeenschap van de Drieëenheid, uitgenodigd om op zoek te gaan naar zaken die ons gezamenlijk binden. Helaas moet ik vaststellen dat het voor deze groepen niet mogelijk bleek om over hun schaduw heen te stappen. Ik betreur uiteraard ten zeerste dat men deze handreiking niet heeft willen en kunnen aanvaarden. Wij hebben zelfs gevraagd om in het bestuur zitting te nemen en niet enkel van de zijkant te roepen hoe het moet. 

In het kader van de Visie 2024, heeft het bestuur de procedure tot onttrekking aan de eredienst van de Drieëenheidskerk op moeten starten. Half november heeft de informatieavond plaats gevonden. De deelname was zeer beperkt. Inmiddels is een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend. In de loop van februari 2019 wordt de hoorzitting gehouden voor de indieners van het bezwaarschrift. Daarna zal de aanvraag bij het bisdom worden ingediend. De bisschop neemt pas een besluit zodra het gebouw definitief van eigenaar kan wisselen. 

Financieel gezien staan we er minder rooskleuring voor. De dorpen kunnen zich tot dit moment nog financieel redelijk bedruipen, maar ook daar zal met gezwinde spoed naar alternatieven moeten worden gekeken. Voor de geloofsgemeenschappen Oldenzaal als totaal is de financiële positie als slechts te kwalificeren. Om weer in de zwarte cijfers te komen zal kostenreductie en inkomstenvermeerdering moeten plaats vinden. Kostenreducties worden gezocht in het afstoten van gebouwen, verlaging van energielasten en besparing op koor en directie-inzet. Natuurlijk leidt dit tot onrust. De eerste gesprekken zijn gevoerd met de koordirecties en op korte termijn volgt een gezamenlijk gesprek met directie en koren. 

 

Tot slot:

Ik blijf hoopvol en houd vertrouwen in onze gemeenschap. Er wordt wel gezegd: ‘Er is een generatie tussenuit’. Na die ‘verdwenen’ generatie komt er weer een nieuwe generatie; kleiner in omvang; andere behoeftes. Jongeren, die de strijd in de kerk niet hebben meegemaakt, onbevangen tegen ons aankijken; nieuwsgierig zijn en belangstelling hebben voor het spirituele. We zien dat in kloosters, bij de volwassenendoop en we zien het in onze gemeenschap. Graag doe ik een beroep op die volgende generatie om met ons mee te gaan. Met dat optimistische beeld en die oproep wens ik u allen een zalig nieuwjaar.

 

Actie Kerkbalans

Ieder jaar opnieuw komen we als parochie in de maand januari met een brief bij u om u te vragen bij te dragen aan de financiën van onze parochie. Dank als u afgelopen jaar hebt bijgedragen aan Kerkbalans. Mede dankzij uw steun konden we verder bouwen aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en het leven viert in al haar facetten. 

 

Misschien hebt u nog niet eerder meegedaan met de Actie Kerkbalans, maar heeft u uw kind laten dopen, heeft het de Eerste Communie gedaan of het Vormsel. Dan hopen we dat dat een positieve ervaring is geweest. Misschien bent u weer wat dichter bij de kerk komen te staan en realiseert u zich dat de kerk en het geloof ook in 2019 waardevol zijn. Dan zou het mooi zijn als u ook financieel bij wilt dragen, niet alleen voor die ene bijzondere gebeurtenis, maar meer structureel, door jaarlijks een bedrag te schenken aan de kerk.

 

Wat is voor u waardevol in de kerk?

Als kerk willen we van betekenis zijn in de samenleving. Als gemeenschap willen we naar elkaar omzien en ons geloof in God met elkaar delen. Hier willen we ook komend jaar weer verder aan bouwen door verder te gaan met het organiseren van diaconale acties ism de PCI of Bakkie Troost, waarbij pastores op Allerzielen op de kerkhoven van de dorpen Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo koffie schonken voor bezoekers van het kerkhof. Ook proberen we nieuwe vormen van spiritualiteit en samenkomen te vinden in activiteiten als ‘De Sjaal van Barmhartigheid’, Zin in Eten, Bijbel-journalen, Kinderkerk, diaconale acties door vormelingen.

 

Geef om uw kerk

Vindt u het ook belangrijk dat we als geloofsgemeenschap samen kunnen blijven komen op momenten van vreugde en verdriet, om naar elkaar te blijven omzien bij ziekte of sterven? En dat we een Ouderen- en Kerkdag kunnen blijven organiseren? Wij ontvangen geen subsidie voor deze activiteiten en hebben daarom uw financiële bijdrage nodig om van betekenis te blijven. U geeft toch ook voor de kerk? Hebt u geen brief of formulier ontvangen? Neem dan even contact op met het Centraal Secretariaat.

 

Bedankt voor uw steun en betrokkenheid. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen.

 

Geplaatst op 2019-01-21 in de categorie: Parochie
Privacy-verklaring R.K. parochie H. Plechelmus Oldenzaal e.o.
Privacy-verklaring R.K. parochie H. Plechelmus Oldenzaal e.o.

Zoals u weet is afgelopen jaar een nieuwe wet op de privacy in werking getreden. Ook wij als Plechelmusparochie moeten ons aan die afspraken houden. In dit artikel willen wij

u hierover nader informeren.

 

Algemeen

In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht informatie over verwerking van persoons-gegevens schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer personen (voor het eerst) worden opgenomen in de R.-K. ledenadministratie. In onderstaande situaties moet bijvoorbeeld aan de betreffende personen een privacyverklaring worden verstrekt (dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail):

* aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;

* aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;

* aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk;

* aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk;

* aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.

 

Hieronder staat een link waar u de tekst van de privacyverklaring van de H. Plechelmusparochie Oldenzaal in zijn geheel kunt lezen.

Privacyverklaring-R.-K.-Plechelmusparochie Oldenzaal 2018

 

 

Geplaatst op 2019-01-07 in de categorie: Parochie