Nieuws

Rosenmontag secretariaat en inloop gesloten.
Rosenmontag secretariaat en inloop gesloten.
Op Rosenmontag (maandag 24 februari 2020) is het centraal secretariaat en de inloop ('s middags) de hele dag gesloten in verband met Carnaval.

Geplaatst op 2020-02-14 in de categorie: Parochie
Bijbellezen rond de zondagen in de 40-dagentijd.
Bijbellezen rond de zondagen in de 40-dagentijd.
In verband met de herschikking van taken, vanwege het ziekteverlof van Pastor Sleegers, vervallen de avonden in de 40-dagentijd waarin we de schriftlezingen ter hand nemen rondom de zondagen in de vastentijd. We hopen deze draad weer op te pakken na het herstel van Pastor Sleegers. Pastores Parochie H. Plechelmus

Geplaatst op 2020-02-13 in de categorie: Parochie
Tijdelijke vervanging i.v.m. ziekte Pastor M. Sleegers
Tijdelijke vervanging i.v.m. ziekte Pastor M. Sleegers
Pastores en Parochiebestuur hebben i.v.m. het ziekteverlof van Pastor M. Sleegers, Mw drs M Heerink-Beene ( Theoloog en docent ) bereid gevonden om tijdelijk mede de taken rondom de voorbereiding op de 1e H. Communie en het H. Vormsel op zich te nemen.

Pastores en Parochiebestuur zijn Mw Heerink-Beene zeer erkentelijk dat zij bereid is deze belangrijke taken tijdelijk op zich te nemen. Pastores en Parochiebestuur Parochie H. Plechelmus
Geplaatst op 2020-02-13 in de categorie: Parochie
Nieuwjaarstoespraak zondag 5 januari 2020
Nieuwjaarstoespraak zondag 5 januari 2020
Namens het parochiebestuur wens ik u allen hier aanwezig, maar ook zij die via de kerkradio luisteren een zalig en gezond 2020. U allen bent de basis en het fundament

van onze geloofsgemeenschappen in H. Plechelmusparochie. Door u en met u is het mogelijk vieringen vorm en inhoud te geven en uw bijdragen zijn een goede aanzet om de Plechelmusparochie toekomst te geven. Een woord van dank aan u allen is dan ook zeker op zijn plaats. Ook wil een zalig 2020 toewensen aan allen die in een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis zijn opgenomen. Daarnaast deze wens wil ik ook brengen aan allen die niet luisteren en op dit moment met andere zaken bezig zijn. Wilt u de boodschap van het Parochiebestuur en pastores overbrengen en hen vertellen dat zij nog steeds een belangrijk plaats in onze geloofsgemeenschap in nemen ook al zijn ze niet direct meer actief in onze geloofsgemeenschappen. Ook voor hen een goed 2020 toegewenst. Zoals u onlangs nog in de krant hebt kunnen lezen is het actief deelnemen aan weekendvieringen hier maar ook in andere parochies in de omgeving tanende. Het is een realiteit en deze realiteit moeten we gewoon onder ogen zien. We kunnen het allemaal wel mooier maken dan het is, maar het is zoals het is. Maar dit heeft wel consequenties. Het pastorale team is bezig met het in beeld brengen wat het op lange de korte en lange termijn betekent en welke weg de voorkeur verdient. We zullen een andere vorm van pastorale zorg en aandacht moeten vinden. Naast traditioneel is het nodig om out-of the box te gaan denken. Dit vraagt moed van de pastores, maar ook het bisdom zal uit de comfortzone moeten treden. Regels en mogelijk zelfs dogma’s moeten ter discussie worden gesteld. De kerk is voor het volk en niet slechts voor een elitaire groep. Jezus is hierin altijd duidelijk geweest. Ook het parochiebestuur is bezig om een solide basis voor de toekomst te bouwen. Leidend daarbij is de visie 2024. Deze visie heeft een looptijd van 10 jaar en vijf jaar daarvan zijn verstreken. Deze visie willen we op korte termijn evalueren en zo nodig bijstellen. Belangrijk uitgangspunt in deze visie is het opbouwen van één eucharistisch centrum voor de Plechelmusparochie Oldenzaal. Om daar te komen zijn per 1 januari 2008 door toenmalige bisschop per decreet de 5 parochies van Oldenzaal opgeheven en is 1 nieuwe parochie voor Oldenzaal opgericht, namelijk de Plechelmusparochie Oldenzaal. Per 1 januari 2010, dus enkele dagen terug 10 jaar geleden, heeft de huidige bisschop per decreet 1 Plechelmusparochie opgericht door de stad Oldenzaal (die al 1 Plechelmusparochie was) en de 4 dorpen Weerselo, Rossum, Deurningen en Saasveld daarin onder te brengen. In de loop van 2010 werd deze basiliek, wederom per besluit van de bisschop als eucharistisch centrum voor de hele parochie H. Plechelmus aangewezen. Deze besluiten hebben verstrekkende gevolgen voor alle locaties, maar in het bijzonder voor de geloofsgemeenschappen in Oldenzaal. Natuurlijk doet het vreselijk veel pijn en verdriet, dat een altijd zo vertrouwd plek als een kerkgebouw aan de eredienst moet worden onttrokken en een andere profane bestemming gaat krijgen of soms zelfs moet wijken voor een andere bestemming. De vraag is altijd wanneer moet je deze stap zetten. Het parochiebestuur heeft in 2014 er voor gekozen de eerste vijf jaren tot het afstoten van gebouwen over te gaan en de volgende vijf jaren voor de opbouw en versterking van het nieuwe eucharistisch centrum te benutten. Waar staan we op dit moment. De geloofsgemeenschap de Emmaus is al een aantal jaren geïntegreerd in de nieuwe geloofsgemeenschap H. Plechelmus Oldenzaal. Wel heeft deze geloofsgemeenschap alles op alles gezet om een pastoraal steunpunt in de wijk te behouden. Het is gelukt en aan de Dingeldeinstraat is een woning als steunpunt ingericht. Een woord van dank aan en ieder die zich hiervoor heeft ingezet. De kerk is afgelopen jaar in het kader van de herinrichting winkelcentrum de Thij gesloopt. De ontwikkelingen rondom het afstoten van de Drieenheidskerk leken hoopvol tot half december, maar de potentiele koper heeft, gelet op de kosten van aanpassing en onderhoud, af moeten haken. Het parochiebestuur hoopt in de loop van 2020 toch een nieuwe bestemming te vinden waarbij vooralsnog het uitgangspunt blijft: het gebouw behouden. Deze kerk maar ook de Mariakerk in Berghuizen zijn en blijven markante plekken in de wijk. Zo mogelijk behouden is het uitgangspunt. In Berghuizen zijn werkgroepen bezig met het ontwikkelen van een andere bestemming van de Mariakerk. Dit plan is opgenomen in een brede ontwikkeling van het winkelcentrum in Berghuizen. De verwachting is dat in de loop van 2020 de procedure om te komen tot het onttrekken van de Mariakerk aan de eredienst zal worden opgestart. Het parochiebestuur doet dit in nauw overleg met de mensen van het locatiebeheer en alle parochianen van de Mariakerk. Verder blijft uitgangspunt van het parochiebestuur de kerken in de dorpen de status te laten behouden, zolang de geloofsgemeenschappen in de dorpen dat pastoraal maar ook financieel mogelijk maken. Wel zijn de dorpen bezig de resultaten uit de vitaliteitsonderzoeken om te zetten in concrete acties. Hierover zijn gesprekken gaande met de locatiebeheerders en het parochiebestuur. Zoals ik in november jongstleden al te berde heb gebracht en de krant is verwoord, gaat het financieel gezien met de dorpen nog redelijk tot goed, maar de geloofsgemeenschappen in Oldenzaal staan er minder florissant voor om het maar eufemistisch uit te drukken. We moeten op allerlei terreinen maatregelen treffen. We zullen moeten bezuinigen op het terrein van gebouwen, energie en verzorging van liturgie in al haar facetten. Onze wens is dat bezuiniging op het pastoraat kan worden voorkomen. Om dit te beperken of zelfs te voorkomen hebben wij uw blijvende steun hard nodig. Nogmaals wil ik u nogmaals danken voor uw trouwe steun voor de afgelopen jaren. Maar ik vraag ook uw steun om zij die de geloofsgemeenschap Plechelmus Oldenzaal de afgelopen jaren om voor hen moverende reden niet hebben kunnen of willen steunen, te overtuigen dat hun hulp keihard nodig is om de Plechelmusparochie toekomst te geven. Wij gaan daarom dit jaar naast de Kerkbalans, een extra actie houden en zullen ongeveer 6700 adressen aanschrijven om weer een bijdrage te leveren. Natuurlijk zijn er in de afgelopen vijf jaar fouten gemaakt ook door het parochiebestuur op het terrein van communicatie of anderszins. Laat ik u zeggen dat dit nooit met opzet is gebeurd en ik bied daarvoor namens het gehele parochiebestuur mijn verontschuldigingen aan. Laten we elkaar de hand reiken en samen optrekken voor de toekomst voor de Plechelmusparochie Oldenzaal. Wij zijn hier vandaag ook bijeen om elkaar het beste te wensen voor 2020 onder het genot van een kopje koffie onder de toren. Deze dag willen wij ook benutten om het nieuwe parochiecentrum in te wijden en in gebruik te nemen. Dit nieuwe centrum aan de Kerkstraat is een uitvloeisel van de voorwaarden om tot verkoop van de pastorie van de Antoniusparochie over te mogen gaan. Het bisdom stond voor om in de directe nabijheid van de Plechelmusbasiliek een parochiecentrum te hebben. Wij hebben voorlopig voor een periode van 5 jaar dit pand in de nabijheid van de basiliek kunnen huren. Dit parochiecentrum zal naast de huisvesting van het secretariaat vanaf morgen een inloopfunctie hebben. Elk middag zijn vrijwilligers aanwezig om degene die daar behoefte aan hebben te woord te staan. Het is niet alleen een inloopcentrum voor Oldenzalers, maar ook voor mensen uit de dorpen. Ook is het mogelijk een gesprek met een van de pastores te hebben. Zie dit inloopcentrum als een aanzet voor die toekomst van de geloofsgemeenschap Plechelmusparochie Oldenzaal. Ik nodig u allen uit om na afloop van inzegening van het parochiecentrum door pastor Reerink, voor een gesprekje, drankje en hapje uit bij hotel ter Stege. Afsluiten wil ik met de wens zoals die in de krant heeft gestaan: dat we samen met alle mensen van goede wil de Plechelmusparochie Oldenzaal zowel pastoraal als financieel toekomst bieden. Iedereen een gezegend 2020.
Geplaatst op 2020-02-07 in de categorie: Parochie