Nieuws

Nieuwsflits september 2019
Nieuwsflits september 2019
Er is weer een nieuwe Nieuwsflits verschenen in de Glimlach en de Dinkellandvisie. Als het goed is ligt de Nieuwsflits dit weekeinde ook achter in uw kerk.

Nieuwsflits September 2019 Parochie-avond: Balans op weg naar 2024 LET OP: LOCATIE GEWIJZIGD! Op 19 september om 19.30 uur zal in De Abdij, Zuidwal 82 te Oldenzaal, een parochie-avond gehouden worden. Henk Brussel, projectbegeleider Visie 2024, zal verslag doen en informatie geven over de stand van zaken rondom de Visie 2024. Ook zullen de eerste resultaten van het project ‘Vitaliteit van de geloofsgemeenschap’ in de vier kerkdorpen van onze parochie ter sprake komen. Deze avond is voor al onze parochianen bedoeld, parochiebreed. Wij hopen dan ook uit alle geloofsgemeenschappen mensen te mogen begroeten. De avond zal rond 21.30 uur worden afgesloten. U bent van harte welkom! Ariënsprijs 2019 Op zaterdag 12 oktober a.s. wordt voor de zesde keer de Ariënsprijs voor Diaconie uitgereikt. Dit is een prijs die binnen het bisdom Utrecht is ingesteld om de meest in het oog springende diaconale projecten te waarderen. De prijs draagt de naam van Alphons Ariëns, de priester die in het begin van de 20e eeuw in de omgeving van Enschede en later in Maarssen een grote betrokkenheid aan de dag legde bij in armoede verkerende gezinnen. Totaal zijn er 31 projecten voorgedragen; daarvan zijn er drie afkomstig uit onze parochie: project 8: Ouderen- en Kerkdag Zuid Berghuizen project 12: Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal project 13: Bloedprikpost Rossum Het zou mooi zijn wanneer deze projecten een goede uitslag behalen. U kunt in het kader van de publieksprijs nog tot 10 oktober uw stem uitbrengen. Ga daarvoor naar: www.dkci-utrecht.nl/projecten-ariens-publieksprijs-2019/ Caritas blijft ondersteunen Ook in de vakantieperiode bleef Caritas mensen in nood steunen. Dit keer hebben we een gezin met kinderen geholpen, zodat met name de kinderen een actieve vakantie konden hebben. Voor ondersteuning zoals deze is uw financiële hulp nog steeds nodig. Want alleen mét elkaar kunnen we veel voor elkaar betekenen. U kunt ons steunen door een gift over te maken. Deze kan worden afgetrokken van de belasting. Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer NL15RABO0144701766 t.n.v. R.K. Parochiële Caritas Plechelmusparochie te Oldenzaal. Het jaarverslag van de Caritas staat op onze website! Meditatievieringen In overleg met geestelijk verzorgster Ine Wilbers van de Mariahof, gaan we in de oktobermaand / Rozenkransmaand bewoners van de Mariahof meenemen naar de meditatievieringen op maandagmiddag in de basiliek. Wilt u als vrijwilliger met een bewoner in de rolstoel meelopen van de Mariahof naar de basiliek en weer terug? Meld u dan bij pastor Ine Wilbers iwilbers14@gmail.com Zij weet welke bewoners meegaan en hoeveel hulp er dus nodig is… Uw hulp en aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd! Uiteraard zijn bewoners uit de Scholtenhof en Molenkamp ook van harte welkom. Theo Krabbe komt naar Weerselo De werkgroep ‘Vitale Geloofsgemeenschap’ in Weerselo, die vorig najaar is opgestart, is bezig om soms op een andere wijze mensen bij elkaar te brengen. De eerste avond die hiervoor gepland staat, is vrijdag 20 september a.s. om 19.30 uur in de Remigiuskerk. Theo Krabbe, bekend van o.a. de wekelijkse column in de Twentse Courant Tubantia, dan naar Weerselo. Theo, die zijn wortels heeft liggen in Weerselo, wil graag onze spreker zijn deze avond. “Mijn vader is geboren en opgegroeid aan wat nu de Wenshofsteeg heet. Hij ging naar de lagere school op 't Stift en speelde er tussen de oude eiken. Je snapt dus dat ik deze verrassende uitnodiging niet kan en wil afslaan”. Theo Krabbe gaat zijn visie geven op geloven in het verleden, heden en de toekomst en de gevolgen hiervan. Na zijn lezing is er gelegenheid om met hem hierover in gesprek te gaan. De kerk is open vanaf 19.15 uur. Een vrije gift nadien is welkom. We nodigen iedereen, van de Plechelmusparochie uit om hierbij aanwezig te zijn. Het zou jammer zijn dat Theo Krabbe voor een handjevol mensen naar Weerselo komt. Dus: Zet deze datum in uw agenda en zegt het voort!! Bijzondere vieringen Op zaterdag 28 september om 19.00 uur zal het Meezingkoor Goed Gemutst medewerking verlenen aan de viering in de Antoniuskerk. Tijdens deze Smartlappenviering worden liederen gezongen die iedereen kent en er mag uiteraard meegezongen worden! Het wordt vast een bijzondere ervaring… Zondag 29 september wordt in de kerk van Rossum aandacht besteed aan Oogstdankdag. Het thema van dit jaar is: Groeien en bloeien. De viering van 9.30 uur zal worden verzorgd door M. Oude Maatman en M. Leus. De zang wordt verzorgt door het dames- en herenkoor. Na de viering is er buiten voor de kerk koffie met krentenwegge voor iedereen. Verzorgd door dames van ZijActief. In de kerk zullen producten en aanverwante artikelen te zien zijn die dit jaar zijn geoogst. Zeker de moeite waard om een kijkje te nemen. De kerk is zondag de gehele dag geopend. Ook op zondag 29 september om 10.00 uur is er in de Autoscooter (de botsautootjes) op de Oldenzaalse Najaarskermis weer een Kermisviering! In een ontspannen sfeer vieren we met elkaar de eucharistie, die bedoeld is voor oud en jong. Het koor Triple One heeft mooie liederenuitgezocht bij het thema Dankbaarheid. Jullie komen toch zeker ook? Na de viering is er koffie en thee! Er is die zondag GEEN viering in de basiliek! Locatiesecretariaat Antonius/Plechelmus Zoals u weet is ivm de verkoop van de voormalige pastorie van de Antoniuskerk, het locatiesecretariaat van deze geloofsgemeenschap tijdelijk gevestigd in de sacristie van de Plechelmusbasiliek. Het secretariaat is iedere donderdag open van 14.00 – 16.00 uur. U kunt het secretariaat bereiken door via de toren de basiliek binnen te gaan en via de Schatkamer naar de sacristie te lopen. U bent er van harte welkom!
Geplaatst op 2019-09-19 in de categorie: Parochie
Gastvrouw bij het Emmaushuis
Gastvrouw bij het Emmaushuis
Ruim een half jaar geleden is de geloofsgemeenschap van de Emmauskerk op de Thij overgegaan naar een nieuw onderkomen, het pastoraal steunpunt Emmaushuis.

Het Emmaushuis aan de W. Dingeldeinstraat 37 ligt op steenworpafstand van het eerdere kerkgebouw dat ondertussen gesloopt is. Naast het aanbieden van vieringen, gaan we in dat mooi verbouwde woonhuis ook andere dingen doen. We willen mensen uit de buurt of mensen die er winkelen de gelegenheid bieden in onze huiskamer een kopje koffie of thee te drinken en als ze dat willen, een praatje te maken. Het is zeker niet zo dat het over geloofszaken moet gaan, maar het mag wel. Daarom zoeken we gastvrouwen (of gastheren) die ons in het Emmaushuis daarbij willen helpen. In overleg met u kunnen we een bepaald dagdeel overeenkomen. Het is de bedoeling dat er steeds twee personen tegelijk zijn. Door de uitbreiding van de openingstijden wordt het tevens mogelijk dat de naastgelegen Mariakapel vaker geopend kan zijn voor mensen die een kaarsje willen opsteken bij Maria. Mocht u gastvrouw (gastheer) wilt zijn, en dat hopen we, kom dan langs tijdens de secretariaatsuren op donderdag- of vrijdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Of bel tijdens die uren met het Emmaus-secretariaat: 0541-513833. Een mailtje naar psemmaus@kpnmail.nl kan ook.
Geplaatst op 2019-09-14 in de categorie: Emmaus (Oldenzaal)
Jaarverslag PCi 2018
Jaarverslag PCi 2018
De Caritas H. Plechelmus heeft als werkgebied de parochie van de H. Plechelmus, die is gevestigd in Oldenzaal. Deze wordt gevormd door 7 geloofsgemeenschappen. Dit werkgebied bestrijkt de hele gemeente

Oldenzaal en een deel van de gemeente Dinkelland. Het bestuur streeft naar een samenstelling met leden uit de verschillende geloofs-gemeenschappen. In 2018 bestond het bestuur uit drie bestuursleden, twee afkomstig uit Oldenzaal en één uit Weerselo. De voorzitter combineert deze functie met die van secretaris. Per 2019 is iemand uit Rossum toegetreden tot het bestuur. Er is ruimte om het bestuur uit te breiden met mensen uit andere geloofs-gemeenschappen. Het bestuur wordt geadviseerd vanuit het parochiebestuur, de DKCI (aartsbisdom) en de geloofsgemeenschap Deurningen. Betrokkenen worden uitgenodigd vergaderingen bij te wonen en het bestuur te adviseren, maar zijn geen bestuurslid. Onze werkstructuur voortvloeiend uit het beleidsplan 2017-2021 is concreet ingevuld door het benoemen van contactpersonen binnen alle geloofsgemeenschappen. Deze personen functioneren als de lokale oren en ogen van het Caritasbestuur. Deze mensen hebben mandaat om tot € 100,-- uitgaven te doen. Indien het bedrag daarboven ligt dan is het dagelijks bestuur bevoegd tot € 500,-- en daarboven wordt de hulpvraag voorgelegd aan het bestuur. Binnen het bestuur is o.a. gesproken over: Financiën – begroting 2019 en rekening 2017. De middelen in 2018 waren voldoende om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Hulpvragen- aanzienlijk minder dan in vorige jaren mede door behandeling en uitvoering van hulpvragen binnen de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal. Onze betrokkenheid binnen deze Stichting – deze Stichting is één van de 16 leden binnen de Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal. Daarin zitten alle organisaties, die op een of andere wijze te maken hebben met armoede. Daarbij wordt gebruik gemaakt van één gebouw (Ons Gebouw, Nijverheids-straat 97). Daarnaast zijn er publiekscontacten met één aanspreekpunt op één loket binnen het Sociaal Team Oldenzaal in het Michgoriushuis. Wij hebben invulling gegeven aan 21 individuele aanvragen (€ 1350,--) voor noodhulp. Daarnaast hebben wij ± € 5000,-- besteed aan collectieve uitgaven voor ondersteuning van groepen van mensen in armoede en eenzaamheid. Aandacht is besteed aan het verkrijgen van meer hulpvragen uit kerkdorpen. De AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming. PR en de wijze waarop wij daar invulling aan willen geven. De Ariënsprijs 2019 – indiende projecten zijn de prikpost Rossum en de Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal Veel aandacht voor en vast agendapunt “EENZAAMHEID”, hoe pak je dit op met als uitvloeisel de prikpost in Rossum. Deze prikpost is/wordt gefaciliteerd voor wat betreft de kosten van de koffievoorziening ( + een broodje). Een 6 tal dames en 1 heer uit Rossum zorgen voor de ‘bindende’ factor. Dit is een project van de gemeenschap Rossum en dient ook als zodanig gedragen te worden. Daarnaast zoeken wij naar andere zinvolle initiatieven om het gevoel van eenzaamheid te verminderen. Er zijn gesprekken geweest met: De meeste locatieraden in de parochie met als onderwerpen: (meer) bekendheid van het werk van Caritas en aandacht voor de collectes met Pasen en Kerstmis. Het parochiebestuur: gesproken over lopende zaken, waarbij nadrukkelijk de eigen identiteit van Caritas in beeld is. De Caritassen van Lumen Christi en Pancratius. “Snuffelen” aan elkaar: wat doen wij en wat doen anderen en wat kunnen wij samen beter doen. Communicatie: Er is met Pasen en met Kerstmis in alle vieringen in Oldenzaal een ‘boodschap namens de Caritas” uitgesproken door de voorzitter. Drie keer is via een bericht in de parochiebladen in de dorpen aandacht gevraagd voor het werk van Caritas en toegelicht hoe Caritas kan worden benaderd. Oldenzaal, september 2019 KvK nummer 74850504 IBAN-nummer NL15RABO0144701766
Geplaatst op 2019-09-08 in de categorie: Parochie
Parochieavond: Balans op weg naar 2024
Parochieavond: Balans op weg naar 2024
Op 19 september a.s. om 19.30 uur zal in de Abdij aan de Zuidwal 82 te Oldenzaal een parochie-avond worden gehouden.

Henk Brussel, projectbegeleider Visie 2024, zal verslag doen en informatie geven over de stand van zaken rondom de Visie 2024. Ook zullen de eerste resultaten van het project “Vitaliteit van de geloofsgemeenschap” in de vier kerkdorpen van onze parochie ter sprake komen. Deze avond is voor al onze parochianen bedoeld, parochiebreed. Wij hopen dan ook uit alle geloofsgemeenschappen mensen te mogen begroeten. De avond zal rond 21.30 uur worden afgesloten. U bent van harte welkom.
Geplaatst op 2019-09-08 in de categorie: Parochie